Scouts4Scouts

RODO

Kto jest kim?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest: Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, ul. Konopnickiej 6 (zwane dalej "ZHP").

Jak się z nami skontaktować?

Możesz kontaktować się z nami oraz z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:

Związek Harcerstwa Polskiego

ul. Marii Konopnickiej 6 00-491 Warszawa tel. +48 22 339 0645 +48 22 339 0645 e-mail: sekretariat@zhp.pl

Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 888 942 222 e-mail: rodo@zhp.pl

Po co nam Twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informację o przynależności do organizacji w celu realizacji inicjatywy połączenia osób oferujących pobyt ukraińskim skautom i harcerzom oraz ich rodzinom w trakcie wojny w Ukrainie, w tym znalezienia osoby goszczącej i przekazania danych kontaktowych w celu nawiązania współpracy (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Twoje dane przechowujemy przez czas koordynacji działań pomocowych.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą ujawniane dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. Twoje dane zostaną przekazane goszczącym lub uchodźcom. Dane mogą zostać przekazane jednostkom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto, masz prawo do żądania:

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.